Een nieuwe dorpsaccommodatie in Ottersum…. Hoe nu verder?
Op 24 oktober jl. vond er een informatie-avond over dit onderwerp plaats, georganiseerd door de werkgroep die hiervoor 1,5 jaar geleden in het leven is geroepen. Hieronder een verslag van het proces tot nu toe.

Wij willen dat er in elke kern een gemeenschapsvoorziening is die voldoet aan de hedendaagse behoeften. Dat is voor de kern Ottersum actueel, omdat de bestaande zalen binnen afzienbare tijd dreigen te sluiten (). Wij willen met name aansluiten bij initiatieven vanuit het dorp zelf ().”

Met deze woorden van de gemeente Gennep vond in juni 2018 de aftrap plaats van een werkgroep, die als opdracht meekrijgt te inventarisen bij wie, waar en hoe de behoeften liggen voor een toekomstige dorpsaccommodatie.

Na een informatie-avond wordt de werkgroep opgericht, bestaande uit afgevaardigden van diverse Ottersumse verenigingen/stichtingen (Achates, VIOS, TOV, Maskotters/Niersotters, Wensbus, KBO, Huiskamer de Prôst, DAG, Dorpsondersteuner). De werkgroep wordt ondersteund door enkele ervaringsdeskundigen van de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg, maar bepaalt echter zelf de route naar het einddoel.

Een kleine commissie krijgt de opdracht te gaan onderzoeken wat de huidige verenigingsactiviteiten zijn, over welke voorzieningen het dorp beschikt en wat de behoeften zijn aan een gemeenschaps-accommodatie. Niemand zal worden gepasseerd, met iedere belanghebbende zal men om de tafel gaan zitten.
De andere leden van de werkgroep zitten ondertussen ook niet stil: er wordt een actielijst opgemaakt, er worden demografische gegevens verzameld en criteria bepaald waarop de diverse scenario’s beoordeeld zullen gaan worden.

Iedere te nemen stap wordt gewikt en gewogen en enkele maanden later ligt er een goed onderbouwd werkdocument op tafel, het “Toekomstplan dorpsaccommodatie Ottersum”. In dit plan worden 3 voorkeurs-scenario’s uitgelicht. De gemeente stelt de werkgroep in staat een architect in te huren, die deze 3 mogelijke locaties voor een MFC (multifunctioneel centrum) bouwkundig uitwerkt.
Vervolgens wordt er alles aan gedaan om het hele dorp bij het proces te betrekken. O.a. via huis aan huis flyers worden de dorpsbewoners opgeroepen om op 24 oktober jl. naar de informatie-avond te komen. Het doel van deze avond is te peilen wat de inwoners van Ottersum van de plannen vinden. Ruim 130 inwoners geven aan deze oproep gehoor.

Tijdens de informatie-avond worden de aanwezigen uitgebreid voorgelicht over hoe het proces is verlopen en wat er aan de architect is meegegeven m.b.t. de uitwerking van de 3 scenario’s.
Voorop staat dat de werkgroep zich neutraal opstelt en geen voorkeur heeft voor een bepaald scenario. De architect plaatst hierbij nog de kanttekening dat het geen kant en klare plannen zijn en dat nog lang niet alles is uitgewerkt, maar dat de presentatie vooral laat zien wat er tot nu toe is gedaan.

De drie scenario’s

Scenario 1: Verbouwing van de Pub en ’t Swaantje tot één MFC.

Scenario 2: Een MFC aan de Brink op de plek waar zich nu de BSO, de kinderopvang en de Peuterspeelzaal bevinden

Scenario 3: Een nieuw te bouwen MFC aan de Goorseweg.

Ook benoemt de architect de voor- en de nadelen per scenario, zoals bijv. parkeergelegenheid, bereikbaarheid, veiligheid, infrastructuur, kostenplaatje, etc.
Hierna krijgt de zaal de gelegenheid vragen te stellen O.a. de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Is de bouw van een MFC in combinatie met woonruimten meegenomen in de plannen
  Antwoord: dit wordt zeker niet uitgesloten.
 • Zijn de twee betrokken horeca-ondernemers voldoende in het proces betrokken?
  Antwoord: de werkgroep streeft naar een optie die voor iedereen acceptabel is en is zich bewust van de gevolgen voor de Pub en ’t Swaantje.
 • Wat zijn de gevolgen voor de verenigingen die nu gebruik maken van de Pub en ’t Swaantje?
  Antwoord: de werkgroep maakt niet de keuze, het dorp kiest. Ieder scenario heeft gevolgen en ook deze worden zorgvuldig meegewogen in de keuze.
 • Zal er commerciële horeca mogelijk zijn in een toekomstig MFC?
  Antwoord: we sluiten vooralsnog niets uit.
 • Is de kerk in het proces betrokken?
  Antwoord: Ja, het kerkbestuur is benaderd, maar de eerste jaren is een herbestemming van de kerk uitgesloten.
 • Komen er ruimten in het MFC met een gezondheidsfunctie, bijv. een prikruimte?
  Antwoord: dit behoort zeker tot de mogelijkheden.
 • Komt de Sport- en Speelstraat in het gedrang bij optie 2?
  Antwoord: De sport- en speelruimte moet behouden blijven.
 • Zijn er nog alternatieve opties mogelijk binnen de 3 voorgesteld scenario’s?
  Antwoord: Vooralsnog niet, maar het wordt zeker ook niet uitgesloten.
 • Hoe gaat het tijdspad er uitzien in de toekomst?
  Antwoord: Lastig te zeggen. Dit heeft te maken met het vinden van voldoende middelen, vergunningen, etc. Dit heeft tijd nodig.

Aan het einde van de avond kunnen de aanwezigen middels een korte enquête aangeven aan welke 2 scenario’s zij hun voorkeur geven. De werkgroep verbindt hier geen definitieve keuze aan.
Deze informatie-avond is pas het begin van het proces waarin we gaan kiezen. Er zullen nog andere manieren en momenten komen waarop het liefst alle dorpsbewoners hun mening kunnen geven

Wat zijn de vervolgstappen?

Inmiddels is de werkgroep weer bij elkaar geweest en heeft zich gebogen over een manier hoe we zoveel mogelijk inwoners gaan motiveren om mee te denken en te stemmen over een toekomstig MFC.
U, inwoners van Ottersum, hoort hier in 2020 meer over en wij roepen bij deze iedereen, inwoners, verenigingen, etc., op zijn/haar stem te laten horen.

Medio 2020 hopen wij dan een goed onderbouwd plan aan de gemeente voor te kunnen leggen.

Laten we, jong en oud, in dit proces hand in hand gaan en oog en oor hebben voor het dorpsbelang, zodat binnen afzienbare tijd in Ottersum een MFC gerealiseerd wordt, dat staat als een (t)huis. Een plek waarin vele verenigingen en dorpsbewoners elkaar in eensgezindheid gaan ontmoeten!

Werkgroep Dorpsaccommodatie Ottersum

De volledige powerpoint vind u door op onderstaande link te klikken: